Utskotten

ARBETSUTSKOTTET

Arbetsutskottet svarar för att stiftelsens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och att medlen placeras enligt styrelsens anvisningar och direktiv.

Arbetsutskottets uppgift är att styra stiftelsens verksamhet så att dess syfte att främja finländsk forsknings- och utvecklingsverksamhet och innovativ teknik verkställs. Till arbetsutskottets uppgifter

hör även att styra verksamheten så att stiftelsens internationella Millenniumpriset för teknologi får internationellt erkännande och blir en betydande faktor i teknikutvecklingen och -tillämpningen i världen.

Arbetsutskottets ledamöter

Arbetsutskottets ordförande
Professor Marja Makarow,
Akademin för Tekniska Vetenskaper TTA

Arbetsutskottets vice ordförande
TkD Leni von Bonsdorff,
Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV

Avdelningschef Ilona Lundström,
Arbets- och näringsministeriet

Sekreterare: VD Ari Ahonen, Teknikakademien TAF

Experter:

Prorektor Ossi Naukkarinen,
Aalto-universitetet