TAF

Teknikakademien TAF delar vartannat år ut Millenniumpriset för teknologi och ordnar andra evenemang. Dessutom gör TAF Finland känt som ett teknologiland och en nordisk välfärdsstat genom att aktivt medverka i forskarsamhällets, näringslivets och den offentliga förvaltningens nätverk.

Till Teknikakademien TAF hör Akademin för Tekniska Vetenskaper TTA, Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV samt TAF:s näringslivsråd.

En av Teknikakademiens främsta företräden är trepartssamarbetet mellan näringsliv, statsförvaltning och forskarsamhälle samt Akademiens täckande nätverk inom alla dessa tre sektorer. Sektorerna är också representerade både i stiftelsens styrelse och dess arbetsutskott.

Teknikakademien grundades 2003 under namnet Finlands teknologiprisstiftelse. Två år senare bytte den namn till Millennium-prisstiftelsen för att slutligen anta namnet Teknikakademien 2008, då också TTA och STV gick med i stiftelsen.

Teknikakademien TAF är medlem i de internationella ingenjörsakademiernas paraplyorganisation CAETS och Euro-CASE. Dessutom samarbetar TAF med World Economic Forum (WEF).

Millenniumpriset för teknologi – Innovationer för ett bättre liv

Millenniumpriset för teknologi är en finländsk tribut till innovationer för ett bättre liv. Syftet med priset är att lyfta fram den teknologiska forskningen och göra Finland internationellt känt.

Priset delas ut vartannat år. Förslag till prismottagare kan föreslås av akademier, universitet, forskningsinstitut och industriorganisationer. Kandidater kan nomineras i hela världen, inom alla teknologiområden.

 

STYRELSE

Styrelsens uppgift är att utarbeta de allmänna riktlinjerna och fatta beslut i omfattande och betydande frågor. Styrelsen övervakar att stiftelsens verksamhet är ändamålsenlig och att stiftelsens medel placeras på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Till styrelsens uppgifter hör även att utnämna verkställande direktören och arbetsutskottets ledamöter.

Styrelsen beslutar om den internationella prisnämndens sammansättning och utser även finalisterna och vinnaren av Millenniumpriset för teknologi.

 

Teknikakademiens styrelse 2015–2017

Stiftande organisationer

Marja Makarow, Jarl-Thure Eriksson, Marjo Matikainen-Kallström, Yrjö Neuvo SE

Näringslivet

 

Staten

 

Forskningsuniversiteten

ARBETSUTSKOTTET

Arbetsutskottet svarar för att stiftelsens verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och att medlen placeras enligt styrelsens anvisningar och direktiv.

Arbetsutskottets uppgift är att styra stiftelsens verksamhet så att dess syfte att främja finländsk forsknings- och utvecklingsverksamhet och innovativ teknik verkställs. Till arbetsutskottets uppgifter

hör även att styra verksamheten så att stiftelsens internationella Millenniumpriset för teknologi får internationellt erkännande och blir en betydande faktor i teknikutvecklingen och -tillämpningen i världen.

 

Arbetsutskottets ledamöter

 

Arbetsutskottets ordförande
Professor Marja Makarow,
Akademin för Tekniska Vetenskaper TTA

Arbetsutskottets vice ordförande
Professor Jarl-Thure Eriksson,
Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland STV

Avdelningschef Ilona Lundström,
Arbets- och näringsministeriet

 

Experter:

Generalsekreterare Laura Juvonen,
Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö

TkT. Markku Kivikoski,
Senior Research Scientist at CERN

Dekanus Risto Nieminen,
Aalto-universitetet, Högskolan för teknikvetenskaper

DI Petri Takala,
Teknikens akademiker TEK

Biträdande rektor Tuija Pulkkinen,
Aalto-universitetet