Innovationspriset för kvinnor

Nomineringen för 2018 pågår 1.12.2017–15.2.2018.

 

Riksdagen har inrättat ett innovationspris för kvinnor inom teknik och ekonomi för att uppmärksamma att det förflutit 110 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Finland.

Priset avser att markera vikten av innovationer i dagens samhälle och ska samtidigt ses som ett erkännande av kvinnors stora insatser för den ekonomiska tillväxt som följt av innovationer. Priset ger också en möjlighet att fokusera på kvinnors kompetens och öka deras synlighet inom teknik och ekonomi. Priset främjar kvinnors möjligheter att visa sin expertis och driva nya idéer på samhälleligt viktiga områden inom teknik och ekonomi. Priset är ett stöd till nya innovationer och ny forskning som ger Finland avsevärt samhällskapital och ekonomisk välfärd.

Priset kan ges till en kvinna eller en grupp kvinnor för en vetenskapligt betydande teknisk eller ekonomisk innovation. Alla områden inom teknik och ekonomi kan komma i fråga. Pristagaren ska vara finsk medborgare.

Pristagaren eller pristagarna för 2018 offentliggörs den 1 juni på årsdagen av den allmänna och lika rösträtten och talmannen överräcker priset.

Priset är 110 000 euro och kommer att delas ut 2017, 2018 och 2019. Endast pristagarens eller pristagarnas namn offentliggörs.

 

 

NOMINERING

 

Nomineringen pågår 1.12.2017–15.2.2018.

Priskandidater kan nomineras av organisationer, exempelvis universitet, yrkeshögskola, universitetscentralsjukhus, sjukvårdsdistrikt, forskningsinstitut, vetenskapsakademi, företag eller stiftelse.

 

 

NOMINERINGSDOKUMENT

 

Allt material ska lämnas in elektroniskt via denna portal: https://lomake.tekniikanakatemia.fi/innovation.

 

Nomineringen ska innehålla följande obligatoriska dokument:

  1. Ett nomineringsbrev där innovationen och dess samhälleliga genomslag beskrivs kortfattat och på klarspråk, och där varje nominerad persons insats för utvecklingen av innovationen beskrivs. Nomineringsbrevet kan innehålla en länk till en närmare beskrivning av innovationen.
  2. Ett kortfattat CV för varje kandidat. CV:t skall innehålla maximalt kandidatens 10 viktigaste publikationer (inkl. patent och patentansökan). En länk till en mer detaljerad beskrivning av kandidaten kan bifogas.

 

Utöver de obligatoriska dokumenten kan undertecknade rekommendationsbrev bifogas. Om det finns flera rekommendationsbrev ska de sammanslås till ett enda dokument.

Storleksgränsen för varje bilaga är 4 MB.

 

Närmare information: Eeva Sievi, Teknikakademien TAF, eeva.sievi(at)taf.fi.

 

PRISKRITERIERNA

 

Priset berör alla områden inom ekonomi och teknik, exempelvis bioteknologi, medicinsk teknologi, materialteknologi, miljöteknologi, informations- och kommmunikationsteknologi. Priset beviljas för en innovation som har ett betydande samhälleligt genomslag. Priset kan ges till en eller flera personer. Pristagarens betydande roll i utvecklingen av innovationen ska vara verifierbar. Pristagaren ska vara finsk medborgare.

 

VALET AV PRISTAGARE

 

Processen med att utse pristagaren sköts i praktiken av stiftelsen Teknikakademin. Riksdagens kanslikommission tillsätter på förslag av stiftelsen ett expertråd för att utvärdera de nominerade kandidaterna. Rådet utser de 10 mest meriterade kandidaterna. Vinnaren utses av kanslikommissionen bland de kandidater som bedömts som de mest framstående.

 

EXPERTRÅDET

Marja Makarow, ordförande

Jaana Bäck

Olli Ikkala

Sirpa Jalkanen

Marjo Miettinen

Henry Tirri

Pekka Ylä-Anttila