Innovationspriset för kvinnor

Nomineringen för 2018 pågår 3.12.2018–28.1.2019.

 

Riksdagen har inrättat ett innovationspris för kvinnor inom teknik och ekonomi för att uppmärksamma att det förflutit 110 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Finland.

Priset avser att markera vikten av innovationer i dagens samhälle och ska samtidigt ses som ett erkännande av kvinnors stora insatser för den ekonomiska tillväxt som följt av innovationer. Priset ger också en möjlighet att fokusera på kvinnors kompetens och öka deras synlighet inom teknik och ekonomi. Priset främjar kvinnors möjligheter att visa sin expertis och driva nya idéer på samhälleligt viktiga områden inom teknik och ekonomi. Priset är ett stöd till nya innovationer och ny forskning som ger Finland avsevärt samhällskapital och ekonomisk välfärd.

Priset kan ges till en kvinna eller en grupp kvinnor för en vetenskapligt betydande teknisk eller ekonomisk innovation. Alla områden inom teknik och ekonomi kan komma i fråga. Pristagaren ska vara finsk medborgare.

Pristagaren eller pristagarna för 2019 offentliggörs den 22 maj på årsdagen av den allmänna och lika rösträtten och talmannen överräcker priset.

Priset är 110 000 euro och kommer att delas ut 2017, 2018 och 2019. Endast pristagarens eller pristagarnas namn offentliggörs.

 

 

NOMINERINGEN

 

Nomineringsperioden är 3.12.2018–28.1.2019.

 

Priskandidater kan nomineras av organisationer, exempelvis universitet, yrkeshögskola, universitetscentralsjukhus, sjukvårdsdistrikt, forskningsinstitut, vetenskapsakademi, företag eller stiftelse.

 

De personer och grupper som nominerades för åren 2017 och 2018 kan nomineras på nytt.

 

NOMINERINGSDOKUMENT

 

Nomineringarna lämnas in elektroniskt via NOMINERINGSPORTALEN.

 

  • Den nominerade innovationen skall beskrivas tydligt och klart så att dess samhälleliga betydelse framgår samt på vilket sätt den nominerade har befrämjat utvecklingen av innovationen.
  • För varje person som nomineras bifogas en fritt formulerad meritförteckning. Meritförteckningen kan maximalt innehålla tio viktiga publikationer (inkl. patent och patentansökningar) jämte länkar med mera detaljerad information.
  • Till nomineringen är det möjligt att tillfoga rekommendationsbrev.
  • Se frågorna i nomineringsblanketten (pdf)

 

Närmare information: Eeva Sievi, Teknikakademien TAF, eeva.sievi(at)taf.fi.

 

PRISKRITERIERNA

 

Priset berör alla områden inom ekonomi och teknik, exempelvis bioteknologi, medicinsk teknologi, materialteknologi, miljöteknologi, informations- och kommmunikationsteknologi. Priset beviljas för en innovation som har ett betydande samhälleligt genomslag. Priset kan ges till en eller flera personer. Pristagarens betydande roll i utvecklingen av innovationen ska vara verifierbar. Pristagaren ska vara finsk medborgare.

 

VALET AV PRISTAGARE

 

Processen med att utse pristagaren sköts i praktiken av stiftelsen Teknikakademin. Riksdagens kanslikommission tillsätter på förslag av stiftelsen ett expertråd för att utvärdera de nominerade kandidaterna. Rådet utser de 10 mest meriterade kandidaterna. Vinnaren utses av kanslikommissionen bland de kandidater som bedömts som de mest framstående.

 

EXPERTRÅDET

Marja Makarow, ordförande

Jaana Bäck

Olli Ikkala

Sirpa Jalkanen

Marjo Miettinen

Henry Tirri

Pekka Ylä-Anttila