Finländska stamcellsforskare och experter inom öppen källkod belönas med Millennium Distinction Awards-utmärkelse

Teknikakademien delar ut Millennium Distinction Awards-utmärkelserna åt två finländska forskare och två finländska företag som är verksamma inom samma område som vinnarna av Millenniumpriset för teknologi 2012.

Inom stamcellsforskningen belönas specialforskare Riikka Lund från Åbo bioteknikcentrum samt bioföretaget Glykos Finland Oy från Helsingfors. Inom öppen källkod belönas professor Matti Rossi från Aalto-universitetet samt smarttelefontillverkaren Jolla Oy. Utmärkelserna överräcks till vinnarna den 5 november i Tammerfors.

Syftet med Millennium Distinction Awards-utmärkelserna är att lyfta fram finländskt kunnande på det område inom vilket den senaste vinnaren av Millenniumpriset för teknologi är verksam. År 2012 gick Millenniumpriset till två personer från olika områden. Den ena var finsk-amerikanska Linus Torvalds, som byggde kärnan till operativsystemet Linux som är baserat på öppen källkod. Linux har haft stor betydelse för internets öppenhet och utveckling. Den andra Millenniumpristagaren var den japanske forskaren Shinya Yamanaka, som tillsammans med sin forskargrupp utvecklade pluripotenta iPS-stamceller som förnyas av sig själva. Metoden gör det möjligt att bedriva stamcellsforskning med mycket pluripotenta celler utan användning av mänskliga embryon. Med hjälp av Yamanakas metod söker man nya behandlingar mot svåra sjukdomar, såsom ärftliga hjärtsjukdomar, diabetes och cancer.

De nu belönade forskarnas arbete är banbrytande på samma sätt som Millenniumpristagarnas. De två forskarna har med sitt förtjänstfulla arbete främjat den högre utbildningen och initierat högklassig forskning i Finland. De belönade företagen åter har framgångsrikt produktifierat en innovation som bygger på ny teknologi.

Enligt juryns ordförande, Teknikakademiens vd Juha Ylä-Jääski hade man flera högklassiga kandidater inom såväl stamcellsforskning som öppen källkod. De två områdena är emellertid väldigt olika: stamcellsforskningen i Finland är fortfarande en smycket smal och förhållandevis ny forskningsgren, medan kunskaperna inom öppen källkod redan är omfattande.

Pionjäranda och djärv företagsamhet inom öppen källkod

Den prisbelönta forskaren inom öppen källkod, professor Matti Rossi vid institutionen för informations- och serviceekonomi vid Aalto-universitetet, har med sitt arbete på ett betydande sätt främjat användningen av öppen källkod i Finland och även globalt via sina internationella nätverk.

Rossis forskningsgrupp har i projekt som finansierats av EU och Tekes allt sedan 2005 forskat i affärskoncept som bygger på öppen källkod och öppna data.

”Med vår forskning har vi visat att det går att bibehålla öppenheten och trots det skapa tjänster som användarna är villiga att betala för. Öppna data och öppen kod är viktiga också ur ett samhällsperspektiv. Att öppna offentliga data är ett utmärkt sätt att befrämja det aktiva nordiska civilsamhället”, konstaterar Rossi.

Öppenheten är dock inte problemfri.

”De största hoten med öppenhet handlar om storskalig kombinering av data, vilket kan orsaka allvarliga problem för datasekretessen och därigenom minska allmänhetens stöd för öppenheten”, menar Rossi.

Det belönade företaget inom öppen källkod, Jolla Oy som grundades 2011 av tidigare Nokiaanställda, är enligt juryn ett nytt slags företag som i sin verksamhet kombinerar högt ställda mål med internationell finansiering och djärv risktagning. Bolaget lanserar i slutet av året sin första smarttelefon med operativsystemet Sailfish som bygger på öppen källkod.

”Jollas hela teknologiportfölj bygger på öppen källkod och suverän behärskning av den. Redan nu har Jolla visat att den här typen av företagsamhet är möjlig även i Finland och att det finns plats också för andra liknande fenomen”, säger juryns ordförande Juha Ylä-Jääski.

Jollas vd Tomi Pienimäki ser utmärkelsen som ett tecken på att transparens är viktig och på att öppenheten uppskattas i branschen.

”Jollas hela personal arbetar för en och samma vision, och dessutom stöder hela open source-gemenskapen vårt arbete och utvecklingen av vårt operativsystem Sailfish. Vi deltar själva i tiotals projekt inom öppen källkod och i utvecklingen av många plattformleverantörer, såsom Linux kärna. Den som arbetar aktivt tillsammans med tusentals andra begåvade människor inom den öppna källkodens gemenskap kan nå resultat som inte annars vore möjliga. Öppenheten är också en säkerhetsfråga, eftersom många ögonpar som granskar koden och processerna lättare kan hitta eventuella luckor i säkerheten och därigenom förbättra datasekretessen”, konstaterar Tomi Pienimäki.

Genombrott inom stamcellsforskningen

Specialforskare Riikka Lund, som belönas i sin egenskap som forskare, leder tillsammans med professor Riitta Lahesmaa en grupp för stamcellsforskning vid Åbo bioteknikcentrum. Lund har i sin forskning undersökt dels de mekanismer genom vilka stamceller upprätthåller sin unika förnyelseförmåga, dels hur genomets balans i stamcellerna kan rubbas och ändra t.ex. regleringen av cancerrelaterade gener. Lund har också deltagit i utvecklingen av en databas med vars hjälp man inom hela genomet kan undersöka genernas aktivitet i stamceller och produkter som differentierats från dem.

Enligt Lund har Finland mångsidig spetskompetens inom stamcellsforskning:

”Inom stamcellsforskningen är det viktigt att stödja både grundforskning och tillämpad forskning för att vi ska kunna bygga en stark bas för framtida biomedicinska tillämpningar. Med hjälp av stamceller kan vi undersöka sjukdomar på ett nytt sätt och försöka hitta lämpliga behandlingsformer i laboratorieförhållanden. Dessutom väntas stamcellerna i framtiden vara nyttiga då skadade vävnader ska repareras eller ersättas. Det är viktigt att stamcellsforskningen i Finland går i bräschen och främjar denna utveckling.”

Glykos Finland Oy är ett Helsingforsföretag inom biobranschen vars produkter och teknologi bygger på glykobiologi. Företagets vd Juhani Saarinen uppskattar att det finländska kunnandet inom stamcellsforskningen lyfts fram. Han ser utmärkelsen som ett erkännande för hela personalens arbete och även för bolagets finansiärer, bl.a. Tekes.

Glykos grundades 2004 och har vuxit och byggt en betydande patentportfölj. Stamcellsprodukterna bildar omkring en fjärdedel av bolagets produkter. Enligt juryn har Glykos Oy goda chanser att ta fram tillämpningar med utgångspunkt i Shinya Yamanakas innovation.

Saarinen berättar att Glykos Oy som första bolag har offentliggjort stamcellernas ytstrukturer, och bolagets stamcellsprodukter fokuserar uttryckligen på behandling av stamceller i laboratorieförhållanden:

”Genom att kombinera information om t.ex. cancercellers ytstruktur med motsvarande information om stamceller lär vi oss mer om cancercellernas beteende, vilket i sin tur hjälper oss att utveckla effektivare läkemedel mot cancer. Exempelvis i fråga om leukemi kan vi redan nu skräddarsy behandlingsformer för olika patientgrupper.

 

Mer information:

Vd Juha Ylä-Jääski, Teknikakademien

juha.yla-jaaski@technologyacademy.fi, tfn 040 903 0606

 

Kommunikations- och marknadsföringschef Niina Suhonen, Teknikakademien

niina.suhonen@technologyacademy.fi, puh. 040 843 94 38

Aktuellt