Kandidatnomineringen till millenniumpriset för teknologi 2014 börjar idag

Teknikakademien i Finland öppnar idag nomineringen till Millenniumpriset för teknologi 2014.

Kandidater kan nomineras av representanter för universitet, forskningsinstitut och andra akademiska aktörer samt företag i hela världen. Priset delas ut vartannat år och är ett av de största vetenskaps- och teknologiprisen i världen med en prissumma på minst en miljon euro. Nomineringstiden är 14.1–31.7.2013 och pristagaren eller pristagarna offentliggörs i juni 2014.

Millenniumpriset för teknologi beviljas för en innovation som främjar hållbar utveckling och förbättrar människornas livskvalitet. Innovationen ska redan ha praktiska tillämpningar och dokumenterad fortsatt utveckling av tillämpningar. Därtill ska den främja högklassigt vetenskapligt och teknologiskt forsknings- och utvecklingsarbete. Priset kan beviljas en person eller en forskargrupp. Kandidaterna kan vara av vilken nationalitet som helst och representera vilket teknologiskt delområde som helst utom militärteknologi.

De tidigare Millennium-pristagarna har också fått många andra utmärkelser under sin karriär. Hittills har huvudpriset delats ut sex gånger, och samtliga prisbelönade är idag internationellt kända och ansedda.

Huvudpriset 2012 tilldelades finlandsamerikanen Linus Torvalds och japanen Shinya Yamanaka. Torvalds utvecklade Linux, ett gratis operativsystem som bygger på öppen källkod och används i många smarttelefoner och pekdatorer och som också starkt har bidragit till internets öppenhet. Yamanaka har bedrivit banbrytande stamcellsforskning utan embryonala stamceller. Med hans forskning som utgångspunkt har man utvecklat behandlingsmetoder för bl.a. hjärtsjukdomar, diabetes och skador i ryggraden. Yamanaka fick i höstas också 2012 års Nobelpris i medicin.

”Allt sedan Millenniumpriset instiftades för elva år sedan har det betonat sådana begåvade innovatörers roll som på ett unikt sätt bidragit till att förbättra människans levnadsförhållanden – vare sig det handlar om gratis och öppen kommunikationsteknologi, kostnadseffektiva och hållbara energikällor eller nya metoder för läkemedelsdosering vid svåra sjukdomar”, säger Teknikakademiens vd Ainomaija Haarla och fortsätter:

”Vetenskapspris kan faktiskt främja innovationer genom att fånga finansiärernas intresse och initiera en offentlig debatt. En förutsättning är att priset beviljas med synnerligen goda motiveringar och att prisjuryn har en bred vetenskaplig kompetens. Högklassiga kandidater utgör en viktig grundval för allt vad Millenniumpriset för teknologi står för, och vi förväntar oss många sådana kandidater även denna gång.”

I arbetet för att göra priset känt samarbetar Teknikakademien med ledande finländska företag samt statliga och akademiska aktörer. En strategisk partner är Aalto-universitetet. ”Den akademiska forskningen spelar en viktig roll då innovationer föds och då vi vill bygga en bättre värld. Aalto-universitetet deltar gärna i utdelningen av detta fina pris”, konstaterar Aalto-universitetets rektor Tuula Teeri.

Noggrann urvalsprocess

Bedömnings- och urvalsprocessen för Millenniumpriset är mycket grundlig. En internationell jury bestående av åtta ledande vetenskapsidkare analyserar och bedömer de nominerade kandidaterna. Juryns medlemmar utses av Teknikakademiens styrelse på förslag av Aalto-universitetet.

I bedömningen av kandidaterna använder juryn ett flertal olika kriterier. Ett krav är att innovationen redan har visat sig vara till nytta för en stor del av mänskligheten. Därtill ska den främja hållbar utveckling. De nominerade ska också själva fortsättningsvis vara engagerade i sin banbrytande forskning. Kandidater kan nomineras av representanter för vetenskaps- och ingenjörsakademier, universitet, forskningsinstitut, företag och organisationer. Sig själv kan man inte nominera.

Bedömningen av kandidaterna inleds genom att den internationella juryn fördjupar sig i det material som tillsänts av den nominerande parten. Juryn analyserar extra ingående de mest lovande kandidaterna och gör en sk. kortlista över potentiella pristagare. Listan presenteras för Teknikakademiens styrelse. Då styrelsen godkänt kandidatlistan rekommenderar juryn en eller flera mottagare av huvudpriset. Det slutliga beslutet fattas av Teknikakademiens styrelse.

Den internationella prisjuryn 2013–2014

Mandatperioden för jurymedlemmarna är högst fyra prisomgångar, dvs. högst åtta år. Nya medlemmar i juryn för 2014 års pris är professor Jaakko Astola från Finland och doktor Hans-Joachim Freund från Tyskland.

Kansler Jarl-Thure Eriksson, Finland. Ordförande för den internationella prisjuryn. Åbo Akademis kansler, tidigare rektor för Tammerfors tekniska universitet. Specialområden: supraledning, komplexa system och neurala nätverk.

Professor Eva-Mari Aro, Finland. Professor i molekylär växtbiologi vid Åbo universitet. Specialområden: fotosyntes, omvandling av solenergi samt signaler från gröna partiklar.

Professor Jaakko Astola, Finland. Professor i signalbehandling vid Tammerfors tekniska universitet. Specialområden: signalbehandling, informationsteori och statistik.

Dr Craig R. Barrett, Förenta staterna. Före detta vd för Intel Corporation och ordförande för bolagets ledningsgrupp, biträdande professor vid Stanfords universitet, ordförande i följande ledningsgrupper: Change The Equation, Achieve, Inc., Dossia och Skolkovo Foundation Council. Specialområden: förbättring av undervisningsstandarden i USA och andra länder.

Akademiker Riitta Hari, Finland. Ledare för den mångvetenskapliga hjärnforskningsenheten vid Aalto-universitetets lågtemperaturlaboratorium, ledare för det nationella centret för systemkunnande. Specialområden: neurovetenskaper och neuroavbildning.

Dr Hans-Joachim Freund, Tyskland. Vetenskapsmedlem och ledare av Fritz Haber-institutet vid Max Planck Gesellschaft i Berlin. Biträdande professor vid tre Berlinuniversitet, ledare för institutionen för kemisk fysik. Specialområden: fysikalisk ytkemi, användargränssnitt och nanostrukturer, i synnerhet i samband med heterogen katalys.

Professor Konrad Osterwalder, Schweiz. Rektor för FN:s universitet, medlem i Schweiz akademi för tekniska vetenskaper. Specialområden: den relativa kvantfältteorins matematiska karaktär, elementarpartikelfysik, statistisk matematik.

Dr Ayao Tsuge, Japan. Ledare för Japan Federation of Engineering, medlem i Japans vetenskapsråd, biträdande chef för Japans teknikakademi. Specialområden: energi, miljö och ekonomi, innovering, hantering av teknologi och internationella relationer.

Tekn. dr Juha Ylä-Jääski, Finland. Sekreterare för den internationella prisjury, tf. vd för Teknikakademien.

MER INFORMATION:

Niina Suhonen, informations- och marknadsföringschef, Teknikakademien

niina.suhonen@technologyacademy.fi, tfn +358 40 8439 438

Kontaktperson för internationella medier:

Rob Blackhurst, Apollo Public Relations rob@apollopublicrelations.com, tfn 00 44 787 9423341

Närmare uppgifter om Millenniumpriset för teknologi, nomineringskriterierna och nomineringsdokumenten: www.millenniumprize.fi. Frågor och detaljerade anvisningar om nomineringen: Juha Ylä-Jääski, tf. vd för Teknikakademien, juha.yla-jaaski@technologyacademy.fi.

Nomineringsmaterialet lämnas in på engelska till Teknikakademin senast 31.7.2013 på adressen www.millenniumprize.fi/cfn.

Teknikakademien i Finland (TAF) är en självständig stiftelse som främjar ny teknologi och vetenskaplig forskning som stöder hållbar utveckling. Vartannat år delar TAF ut Millenniumpriset för teknologi och ordnar evenemang i anslutning till detta. Genom sitt aktiva deltagande i internationella vetenskapliga nätverk bygger TAF också en bild av Finland som ett högteknologiskt land. TAF är medlem i bl.a. CAETS, Euro-CASE och World Economic Forum och har ett nära samarbete med finländska företag samt statliga och akademiska aktörer.

Aktuellt