Fortums Petra Lundström årets teknologidirektör 2012

Fortum Abp:s teknologidirektör Petra Lundström har valts till årets teknologidirektör 2012. Teknikakademien (TAF) delar nu ut priset för andra gången som en utmärkelse till en teknologidirektör (CTO, Chief Technology Officer) som med sitt arbete har påverkat sitt företags teknologiska kompetens och tillväxtmöjligheter och som är en inspirerande ledare som aktivt medverkar i samhälleliga nätverk. CTO-priset genomförs i samarbete med  Spinverse Oy, Finlands Näringsliv och Sitra.

Juryns ordförande Yrjö Neuvo berättar att det fanns många starka kandidater i år.

”Täten var mycket jämn, alla på den korta listan i slutfasen var mycket meriterade. Det slutliga valet handlar alltid delvis också om betoningar och prioriteringar. Petra Lundström är ett praktexempel på en positiv, lyskraftig ledare som syns och verkar i bred skala inom det finländska näringslivet. Hennes kompetens inom såväl teknologi, affärsverksamhet och ledarskap är mycket gedigen. Hon är en innovativ och inspirerande teknologidirektör med visioner”, säger Yrjö Neuvo.

Lång karriär inom energisektorn

Petra Lundström har arbetat på Fortum i över tjugo år; teknologidirektör blev hon 2008. Från och med årsskiftet är hon direktör med ansvar för utvecklingen av affärsverksamheten inom solenergi. I början av sin karriär arbetade Lundström med kärnsäkerhetsfrågor både i Finland och i otaliga internationella samarbetsprojekt. Lundström är diplomingenjör inom teknisk fysik.

Som milstolpar i sin karriär ser Lundström utvecklingen av strategin för vätekontroll vid kärnkraftverket i Lovisa samt utnämningen till teknologidirektör för hela Fortum 2005, varvid hon kom att axla ett mer övergripande ansvar.” Under de senaste åren har de olika energiteknikernas möjligheter getts en större roll i Fortums strategiarbete, och både skötseln och värderingen av FoU-portföljen har blivit mer systematisk. Dessutom har bolaget aktivt deltagit i en bredare diskussion om energisystemets framtidsutsikter. Jag upplever att priset som årets teknologidirektör samtidigt är en utmärkelse till alla de omkring tvåhundra personer som aktivt deltar i Fortums FoU-arbete”, säger Lundström

De finländska teknologidirektörernas kompetens tål internationell jämförelse

 

Yrjö Neuvo menar att de finländska teknologidirektörerna klarar sig bra i den internationella konkurrensen. ”Under de senaste tio åren har teknologidirektörens roll blivit allt mer strategisk och internationell. I en global ekonomi måste ämneskompetensen hålla måttet, likaså språkkunskaperna. Efterhand som Asiens betydelse växer blir också kännedom om kulturella skillnader och deras betydelse allt viktigare. Och inom bygget av nya affärsmodeller måste man i sin tur behärska IPR-frågorna och kunna jobba med olika typers partnerskapsmodeller”, konstaterar han.

Inom nätverkande och påverkan har finländarna enligt Neuvos mening fortfarande en del att lära dig, i synnerhet i internationella teknologinätverk. ”Vårt kunnande har hög prestige och det finns en klar efterfrågan på aktiv finländsk påverkan. Nätverkandet skulle också underlättas om en större andel av teknologidirektörerna hade disputerat. I synnerhet i Förenta staterna och Mellaneuropa är det viktigt.” Neuvo efterlyser nya doktorer i synnerhet inom skogsindustrin, verkstadsindustrin och byggnadsindustrin.

De osäkra ekonomiska utsikterna har än så länge inte påverkat företagens FoU-budgeter

I samband med nomineringen för årets CTO-pris kartlades också teknologidirektörernas arbete och framtidsutsikter med hjälp av en enkät. Enkäten gjordes av Spinverse i november 2011 och besvarades av teknologidirektörerna vid över 70 företag. Enligt dem hade de osäkra ekonomiska utsikterna för 2012 inte dittills lett till några drastiska nedskärningar i företagens FoU-budgeter. Hälften av de tillfrågade företagen ämnade utöka sin FoU-budget för 2012, liksom de hade gjort året innan. Företagen har dock för avsikt att i år anställa klart mindre FoU-personal.

I sin bedömning av det egna företagets verksamhet ansåg många teknologidirektörer att det fanns en del att förbättra i företagets innovationsprocesser. Över hälften menade att företaget inte tillräckligt lyhört lyckas identifiera sina innovatörer och mentorer, och bara 20 procent av företagen hade en utstakad procedur för hur radikala innovationer snabbt kan identifieras och följas upp genom hela organisationen.

 

 

 

Mer information:

 

Årets CTO 2012:

Yrjö Neuvo, medlem i styrelsen för Teknikakademien, tfn 0400 740 300

Petra Lundström, direktör med ansvar för utveckling av affärsverksamheten inom solenergi, Fortum Abp, tfn 050 453 5422

CTO-enkäten:

Pekka Koponen, vd, Spinverse Oy, tfn 040 545 0008

www.spinverse.com

Aktuellt