Millennium Youth Prize

Tekni­ikan Akatemia ja Aal­­to-yliopis­­to jär­jestävät kil­pailun alle 19-vuo­ti­aille inno­vaat­tor­eille. Mil­len­ni­um Youth Prize on kan­sain­välisen Mil­len­ni­um-teknolo­­gia­­palk­in­non juniorver­sio.

 • Mikä: Mil­len­ni­um Youth Prize nuo­rille, kan­sain­välisen Mil­len­ni­um-teknolo­­gia­­palk­in­non juniorver­sio
 • Kenelle: 19-vuo­ti­aat ja sitä nuorem­mat
 • Miksi: Halu­amme innos­taa nuo­ria teknolo­gian ja inno­vaa­tioiden pari­in. Lisäk­si uskomme, että heil­lä on avain ihmisen parem­paan tule­vaisu­u­teen. Globaalei­hin haasteisi­in on ole­mas­sa mon­i­naisia ratkaisu­ja. Inno­vaa­tiot syn­tyvät uuden­lais­es­ta ajat­telus­ta.
 • Milloin: Vuosittain erikseen ilmoitettavana ajankohtana
 • Palkinto: Ensim­mäisen palkin­non suu­ru­us on 5 000 euroa, toisen 3 000 euroa ja kol­man­nen 2 000 euroa.

 

2020 Millennium Youth Prize

Mil­len­ni­um Youth Price -inno­vaa­tiok­il­pailu on käyn­nis­sä! Koronati­lanteen vuok­si projektin aikatauluun on tullut muutos. Kilpailun finaali pidetään 9.10.2020 verkossa. Kilpailua voi seurata suorana Aalto Juniorin sivuilla.

Aal­­to-yliopis­­ton pro­fes­sorit anta­vat viime vuo­den tapaan nuorten selvitet­täviksi neljä eri­laista globaalia kestävän kehi­tyk­sen haastet­ta eloku­us­sa. Kil­pailutöis­sä esitetään uusia toteut­tamiskelpoisia ratkaisu­ja näi­hin haasteisi­in.

Täl­lä ker­taa haastei­ta anta­vat:

 • Pro­fes­sori Hele Savin, mikro- ja nan­otekni­ik­ka, mikroelek­tron­i­ikan ja nan­otekni­ikan laitos Haaste: Miten hyö­dyn­tää val­on tar­joamia mah­dol­lisuuk­sia ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa?
 • Pro­fes­sori Mikko Möt­tö­nen kvant­ti­lasken­nan ja –lait­tei­den tutkimus­ryh­män vetäjä teknil­lisen fysi­ikan laitok­selta
  Haaste: Miten hyö­dyn­tää kvant­ti­ti­etokonet­ta?
 • Pro­fes­sori Peter Lund, teknilli­nen fysi­ik­ka, uudet ener­giatekni­ikat, tutkii tule­vaisu­u­den ener­giakysymyk­siä
  Haaste: Miten pois­taa yhteiskun­tamme hiiliri­ip­pu­vu­us?
 • Pro­fes­sori Moni­ka Öster­berg, bio­tuotekemia, bio­tuot­tei­den ja biotekni­ikan laitos
  Haaste: Miten pois­taa muo­visaas­teet meristä?

Kat­so haas­teet vielä video­muo­dos­sa sivun alaosas­ta.

 

Kuinka osallistua vuoden 2020 kilpailuun?

Kil­pailu­työt tulee lähet­tää 7.9.2020 men­nessä. Katso lisätiedot täältä.

Final­is­tit val­it­see Aal­­to-yliopis­­ton ja Tekni­ikan Akatemi­an  koost­a­ma asiantun­ti­jaraati syyskuun loppuun 2020 mennessä.

Kil­pailun finaali ja palk­in­to­jen­jako tapahtuu 9.10. verkossa.

#Mil­len­ni­umTech­nol­o­gyPrize #Mil­len­ni­umY­outh­Prize

Lisää lisäti­eto­ja: veli-matti.ikavalko@aalto.fi

 

Haastevideot

Haaste 1.

Pro­fes­sori Hele Savin: Miten hyö­dyn­tää val­on tar­joamia mah­dol­lisuuk­sia ilmas­ton­muu­tok­sen tor­jun­nas­sa?

Haaste 2.

Pro­fes­sori Mikko Möt­tö­nen: Miten hyö­dyn­tää kvant­ti­ti­etokonet­ta?

Haaste 3.

Pro­fes­sori Peter Lund: Miten pois­taa yhteiskun­tamme hiiliri­ip­pu­vu­us?

Haaste 4.

Pro­fes­sori Moni­ka Öster­bergMiten pois­taa muo­visaas­teet meristä?


#MTP2020 #MillenniumPrize