Innovationspriset för kvinnor

Riksdagen har inrättat ett innovationspris för kvinnor inom teknik och ekonomi för att uppmärksamma att det förflutit 110 år sedan allmän och lika rösträtt infördes i Finland.

Priset avser att markera vikten av innovationer i dagens samhälle och ska samtidigt ses som ett erkännande av kvinnors stora insatser för den ekonomiska tillväxt som följt av innovationer. Priset ger också en möjlighet att fokusera på kvinnors kompetens och öka deras synlighet inom teknik och ekonomi. Priset främjar kvinnors möjligheter att visa sin expertis och driva nya idéer på samhälleligt viktiga områden inom teknik och ekonomi. Priset är ett stöd till nya innovationer och ny forskning som ger Finland avsevärt samhällskapital och ekonomisk välfärd.

Priset kan ges till en kvinna eller en grupp kvinnor för en vetenskapligt betydande teknisk eller ekonomisk innovation. Alla områden inom teknik och ekonomi kan komma i fråga. Pristagaren ska vara finsk medborgare.

Pristagaren eller pristagarna för 2017 offentliggörs den 1 juni på årsdagen av den allmänna och lika rösträtten och talmannen överräcker priset.

Priset är 110 000 € och kommer att delas ut 2017, 2018 och 2019. Endast pristagarens eller pristagarnas namn offentliggörs.

 

NOMINERING

Nomineringen för 2017 års pris är öppen under perioden den 2 januari – 28 februari 2017. Nomineringsdokumenten ska lämnas in elektroniskt till stiftelsen Teknikakademin (TAF) i en portal som TAF öppnar för ändamålet den 2 januari 2017.

Pristagaren/pristagarna utses bland nominerade kandidater. Endast personerna i organisationer såsom universitet, yrkeshögskolor, universitetssjukhus, statens forskningsanstalter, vetenskapsakademier, företag eller stiftelser kan nominera kandidater. Man kan inte nominera sig själv

Till nomineringen ska fogas följande dokument på finska eller svenska:

  • Ett nomineringsbrev som undertecknats av förslagslämnaren och där den nominerade innovationen beskrivs utifrån bedömningskriterierna och uppgifter lämnas om vilken roll den eller de nominerade har haft för innovationen.
  • Fritt formulerad kort CV för den eller de nominerade. Ett CV kan innehålla högst 10 viktigaste publikationer för den nominerade.
  • Nomineringen kan kompletteras med rekommendationer.

Ytterligare uppgifter: Verkställande direktör Juha Ylä-Jääski, juha.yla-jaaski@taf.fi

 

BEDÖMNINGSKRITERIERNA

Priset omfattar alla områden inom teknik och ekonomi såsom bioteknologi, medicinsk teknologi, materialteknologi, informations- och kommmunikationsteknologi och miljöteknologi. Priset beviljas för en innovation som har ett betydande samhälleligt genomslag. Genom applikationer och lösningar ska innovationen stödja en positiv förändring och utveckling nu och i framtiden. Innovationen förväntas också stimulera forskning på teknikens och ekonomins område och utvecklingsarbete i Finland. Pristagarens betydande roll för innovationen ska vara verifierbar. Innovationen behöver inte vara ny utan kan ha offentliggjorts tidigare.

 

VALET AV PRISTAGARE

Processen med att utse pristagaren sköts i praktiken av stiftelsen Teknikakademin. Riksdagens kanslikommission tillsätter på förslag av stiftelsen ett expertråd för att utvärdera de nominerade kandidaterna. Rådet utser de 10 mest meriterade kandidaterna. Vinnaren utses av kanslikommissionen bland de kandidater som bedömts som de mest framstående.

 

EXPERTRÅDET

Marja Makarow, ordförande

Jaana Bäck

Olli Ikkala

Sirpa Jalkanen

Marjo Miettinen

Henry Tirri

Pekka Ylä-Anttila